Formació sobre educació diferenciada

Benvolgudes famílies,

Amb la idea d'oferir formació a les famílies respecte a l'educació diferenciada, us adjunto un petit article setmanal sobre la diferenciada. 

Espero que us sigui d'utilitat.

Jordi Ferraz Costafreda

Director


Queridas familias:

Con la idea de ofrecer formación a las familias respecto a la educación diferenciada, os adjunto un pequeño escrito semanal que habla sobre ella.

Espero que os sea de utilidad.

Jordi Ferraz Costafreda

Director


Text extret de l'article d'EASSE "Trencant estereotips". 
Texto extraído del artículo de EASSE "Rompiendo estereotipos".

L’educació diferenciada es mostra efectiva per a la llibertat personal a l’hora d’assumir rols considerats propis de l’altre sexe, minimitza el estereotips i obre les portes a l’elecció de matèries considerades tradicionalment de “noies” o de “nois”, amb menys pressió social.

Una problemàtica comuna que s’està donant a les aules europees és la presència d’una “cultura” dels nois i una altra de les noies. Ells i elles tendeixen a adoptar uns rols i normes implícits que s’identifiquen amb el grup del seu sexe. Es creen uns estils d’actuació sovint poc acadèmics i carregats amb el bagatge d’estereotips sexistes provinents de fora de l’escola.

NOIES

L'educació diferenciada ofereix a les alumnes un entorn d'aprenentatge més lliure de pressions socials. Les noies poden experimentar amb més llibertat les assignatures tradicionalment considerades "de nois", veure de què són capaces i guanyar en autoestima i ambició acadèmica. Aprendre en un entorn que minimitza els efectes indesitjats dels estereotips de gènere contribueix a descobrir i apuntalar la personalitat i permet ampliar les preferències i vocacions professionals de les joves.

En una escola de noies amb professores, aquestes constitueixen un model femení que inclourà activitats com la tecnologia o la competició esportiva. A més les millors estudiants en tots els àmbits acadèmics seran noies i, per tant, adequades per a servir de model a la resta.

NOIS

Els nois aprenen en un entorn que filtra moltes de les actituds anti-acadèmiques de la masculinitat. En una escola de nois el professor pot adaptar-se amb més facilitat a les necessitats educatives dels seus alumnes i generar un ambient escolar amb un to més marcadament formatiu i acadèmic.

A una conclusió similar arriba el sociòleg nord-americà Cornelius Riordan: "El primer aspecte a considerar de l'escola diferenciada és el fet que proveeix a noies i nois de millors models d'èxit personal per a cada sexe. Les escoles diferenciades poden ser especialment beneficioses per a les noies, ja que les millors estudiants en tots els àmbits acadèmics seran noies i, per tant, adequades per a servir de model. A més, el professorat de les escoles femenines sol ser femení. Cosa semblant es pot dir de les escoles masculines. S'hi presenten més models proacadémics de sexe masculí, legitimant l'ésser bon estudiant tot i ser home". 

A les escoles diferenciades, s’hi sol produir una disminució dels estereotips sexuals: tant nois com noies poden desenvolupar la seva personalitat i la seva identitat amb menys pressions, ja que no es veuen tan influïts per "el que has de ser" (Kindloni Thompson, 2000). 

Fonts

Indicator D5. Who aret he teachers? Education at a Glance 2012 OECD Indicators Enlace
Diferencias de género en los resultados educativos: medidas adoptadas y situación actual en Europa. Eurydice, 2009 Enlace


La educación diferenciada se muestra efectiva para la libertad personal en la asunción de roles considerados propios del otro sexo, minimiza los estereotipos y abre la puerta a la elección de materias consideradas tradicionalmente de “chicas” o de “chicos”, con menos presiones sociales.

Una problemática común que se da en las aulas europeas es la presencia de una ‘cultura’ de los chicos y otra distinta de las chicas. Ellos y ellas tienden a adoptar unos roles y normas implícitos que les identifican con el grupo de su sexo, creándose unos estilos de actuación más bien poco académicos y cargados con el bagaje de estereotipos sexistas que traen del exterior de la escuela.

En una escuela diferenciada, si está bien gestionada, se normalizan, se permiten muchas más maneras de ser hombre o mujer.

VENTAJAS PARA CHICAS

La educación diferenciada ofrece a las alumnas un entorno de aprendizaje más libre de presiones sociales. Las chicas pueden experimentar con más libertad las asignaturas tradicionalmente consideradas “de chicos”, ver de qué son capaces y ganar en autoestima y ambición académica. Aprender en un entorno que minimiza los efectos indeseados de los estereotipos de género contribuye a descubrir y apuntalar la personalidad y permite ampliar las preferencias y vocaciones profesionales de las jóvenes.

En una escuela de chicas con profesoras, éstas constituyen un modelo femenino que incluirá actividades como la tecnología o la competición deportiva. Además las mejores estudiantes en todos los ámbitos académicos serán chicas y, por tanto, adecuadas para servir de modelo al resto.

VENTAJAS PARA LOS CHICOS

Los chicos aprenden en un entorno que filtra muchas de las actitudes anti-académicas de la masculinidad. En una escuela de chicos el profesor puede adaptarse con más facilidad a las necesidades educativas de sus alumnos y generar un ambiente escolar con un tono más marcadamente formativo y académico.

A una conclusión similar llega el sociólogo estadounidense CorneliusRiordan: "El primer aspecto a considerar de la escuela diferenciada es elhecho de que provee a chicas y chicos de mejores modelos de éxitopersonal para cada sexoLas escuelas diferenciadas pueden serespecialmente beneficiosas para las chicasya que las mejoresestudiantes en todos los ámbitos académicos serán chicas ypor tantoadecuadas para servir de modeloAdemásel profesorado en las escuelas femeninas suele ser femeninoAlgo parecido se puede decir delas escuelas masculina, en ellas se presentan más modelos pro académicos de sexo masculinolegitimando el ser buen estudiante a pesar de ser hombre"

Fuentes

Indicator D5. Who aret he teachers? Education at a Glance 2012 OECD Indicators Enlace
Diferencias de género en los resultados educativos: medidas adoptadas y situación actual en Europa. Eurydice, 2009 Enlace
Noticia
Articles relacionats