Informació general curs 2019-20

Us comuniquem alguns aspectes del funcionament del col·legi

Primer dia de curs Primària, Secundària i Batxillerat: 12 de setembre de 2019

Durant el primer mes cal entregar les diferents autoritzacions que us demanarem des de Secretaria.  

Horari


De dilluns a divendres de 9 a 16.30 h 

El centre obre les seves dependències a les 8:00 h. del matí a educació infantil.

A la tarda, un cop hagin acabat les classes, només es podran quedar a l’escola els alumnes que facin activitats extraescolars. Demanem puntualitat al començar les classes i per recollir els alumnes a la tarda.

Dades de calendari escolar i festes

 3 i 4 de setembre: exàmens de Batxillerat

12 de setembre: inici de curs

30 de setembre: festa local

31 d’octubre: festa de lliure disposició

1 de novembre: festa de Tots Sants

 6 de desembre: festa de la Constitució

Del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos): vacances de Nadal

8 de gener: inici de les classes, segon trimestre

24 de febrer: festa de lliure disposició

Del 4 al 13 d’abril (ambdós inclosos): vacances de Setmana Santa

1 de maig: festa de sant Josep Obrer

8 de maig: festa de lliure disposició

11 de maig: sant Anastasi

20 de juny: comencen les vacances d’estiu

Secretaria

L’horari d’atenció́ és de dilluns a divendres de 8.30 a 16.45h

Comunicació amb el professorat i amb els alumnes  

Els professors no poden abandonar la classe per atendre trucades de telèfon de les famílies. Si s’ha de fer arribar algun missatge, es pot fer arribar un escrit mitjançant l’alumne, o bé trucar per telèfon a Secretaria per a què el puguin transmetre. En el cas que un alumne hagi de ser recollit fora de l’horari habitual caldrà̀ comunicar-ho al seu tutor per escrit o a Secretaria per a que estigui preparat a l’hora indicada a la zona de secretaria.

Tutor personal/familiar

Una vegada començat el curs, es notificarà a les famílies el tutor personal/familiar i l’horari de visita. Per concertar una entrevista amb ell, caldrà fer-ho mitjançant l’aplicatiu de la plataforma Alexia. L’eficacia de la relació́ família - col•legi necessita de la participació activa del pare i de la mare. Per aquesta raó cal que, a les entrevistes amb el tutor personal/familiar, –com a mínim una vegada al trimestre– assisteixin conjuntament pare i mare. Considerem més àgil i eficaç que la comunicació amb l’escola sigui personal, abans de fer-la a través de mitjans indirectes com ara el correu electrònic o el whatsapp. És pràctica habitual que els professors no acceptin regals personals dels pares i alumnes.  

Cursos d’Orientació Familiar

Un dels objectius prioritaris de l’Arabell és la formació pedagògica i orientadora dels pares i mares del col•legi. És per això que proposem a tots els pares els COFs (Cursos d’Orientació Familiar) que ens ofereix el FERT, centre especialitzat en formació de famílies. Aquests cursos es configuren en base a programes segons les diferents etapes evolutives dels fills. Us anirem informant dels diferents Cursos d’Orientació Familiar que tindrem al llarg del curs i les edats dels fills als quals va dirigit el programa.

Pàrquing de pares i portes d’entrada i sortida dels alumnes

Els pares disposen d’una zona exclusiva d’estacionament per a deixar i recollir els seus fills que es troba al pàrquing d ‘autobusos i al pàrquing situat al costat de l’edifici central. Us preguem que estacioneu el vehicle de manera que permeti la circulació fluïda dels altres, així com dels vianants. Les portes d’entrada i sortida de l’escola per als alumnes són les de la seva etapa corresponen. A la sortida, els alumnes us han d’esperar dins del recinte escolar fins que els aviseu. Us recordem de nou que, a la tarda, les classes acaben a les 16:30 hores. Mireu de ser tan puntuals com pugueu. Us recordem de no estacionar al voltant ni a l’interior de la rotonda gran, ja que es malmet el sistema de reg i la gespa. 

Reglament de convivència

El Reglament de Convivència de l ‘Arabell, aprovat pel Consell Escolar és el document que regula el funcionament intern del centre. Emana del Decret 279/2006 (DOGC n. 4670) de la llei d’educació́de Catalunya i el decret d’autonomia de centres 102/2011. És dins de les NOFC, que es troben a la web del col•legi.

Assistència i puntualitat

Els alumnes han de cuidar la puntualitat a l’hora d’arribada al col•legi per tal de facilitar un correcte funcionament de les classes. Cal comunicar les faltes d’assistència i els retards dels alumnes abans de les 10h. per tal de facilitar el seu control. Els permisos per a sortir abans de l’hora prevista es comunicaran al tutor mitjançant una nota, signada pel pare o la mare. En el cas d’una absència prevista de diversos dies, s’haurà de consultar la seva conveniència amb el tutor personal.

Transport

 El col•legi disposa d’un servei d’autocars. Rebreu els horaris i el recorregut de les rutes amb la indicació́de les parades al newsletter amb la informació́del curs. Els alumnes han de mostrar un comportament correcte en els viatges i seguir les indicacions de l’encarregat/da o monitor/a d’autobús. Les faltes de comportament en l’autobús escolar podran sancionar- se com a una falta escolar i fins i tot, amb la privació del servei. En aquest sentit, es considera el viatge a l’autobús escolar com a activitat de la qual el responsable és el tutor, per delegació de la direcció del col•legi.

Normativa

 Assistència mèdica

 El col•legi té subscrita una pòlissa d’accidents individuals i una altra de responsabilitat civil. Si calgués utilitzar-les, el primer que es fa és avisar la família. Si cal atenció mèdica, habitualment ens atenen a la Clínica Perpetuo Socorro.

Mesures de sanitat i prevenció

Si un dia l’alumne es posa o arriba malalt a l’escola us trucarem de seguida per tal que el vingueu a buscar. Els nois amb malalties infeccioses (ni que no siguin greus), no podran estar al col•legi per tal d’evitar possibles contagis. Per tal d’evitar intoxicacions per medicaments a l’escola, el Departament de Sanitat ens indica que, al col•legi, no es pot administrar cap tipus de fàrmac a cap alumne a no ser que sigui absolutament necessari. En aquest cas, s’hauran de complir les següents indicacions:

• Els pares informen al tutor de l’alumne.

 • Lliuren directament el medicament.

• Fan arribar una autorització escrita indicant la dosi i l’horari d’administració.

 • Adjunten la recepta mèdica.

Menjador i alimentació

Normalment s’utilitzarà el mateix sistema de menjador al llarg del curs. Els alumnes que eventualment vulguin el menú de l’escola, han de recollir un tiquet a secretaria i l’hauran de lliurar en el moment que els serveixin el dinar. Aquells alumnes que necessitin un règim especial ho hauran de comunicar per escrit a secretaria. No deixeu d’indicar-nos, per escrit, si el vostre fill té alguna al•lèrgia o restricció alimentària o qualsevol altra cosa. Els menús de cada mes els podeu trobar al web del col•legi.

Uniformitat

Els alumnes utilitzaran totes les peces de l’uniforme tots els dies lectius, excepte que s’indiqui expressament que han de portar altre tipus de vestuari. Cal que els alumnes s’esforcin en la manera adequada de portar l’uniforme: netedat, conservació́ i totes les indicacions que els facin. Els uniformes es poden adquirir on-line a Colex Uniformes

Llibres, material escolar

Abans de finalitzar el curs, Arabell proporciona als pares la relació de llibres de text i material escolar necessari per al curs següent. Podeu adquirir els llibres on-line a Llibreries Troa

Alguns aspectes de la normativa

Cal recordar que és una conducta greument contrària a la normativa de convivència la vulneració de la intimitat de qualsevol dels membres de la comunitat educativa, sigui amb mitjans de captació́ d’imatges, de vídeo o d’àudio, sense consideració de la durada. Si d’aquests enregistraments se’n fes difusió, per exemple, a Internet, s’agreujaria la gravetat dels fets. Per tal de fomentar la convivència, els alumnes no han de portar, ni fer servir, a l’autobús ni al col•legi telèfons mòbils, aparells reproductors de música, consoles o videojocs, etc. 

Informació econòmica

Teniu a la vostra disposició, informació detallada dels diferents conceptes recollits al rebut escolar mensual així com de les reduccions previstes per a famílies nombroses.

Assegurança de continuïtat d’estudis

 Existeix una assegurança de “Continuïtat d’Estudis” a totes les escoles de la Institució́ Familiar d’Educació. Aquesta assegurança cobreix l’escolaritat dels alumnes durant dos anys des de la defunció del titular del rebut de l’escolarització de l’alumne. Els assegurats són el pare o la mare dels nens escolaritzats. El beneficiari en favor dels fills és, sempre, la Institució Familiar d’Educació.́

Sostenibilitat

La recollida selectiva d’escombraries, la responsabilitat en la cura de l’entorn, la utilització adequada de recursos com ara el paper... seran desenvolupades dins del projecte educatiu.

Enviament digital de cartes, comunicats, etc.

La comunicació amb les famílies es fa habitualment a través d’un sol correu electrònic setmanal -Newsletter- que reben les famílies i professors cada dijous, on es recullen els comunicats, cartes, documents, calendari, etc. previst per a la següent setmana. Per tal d’actualitzar les vostres dades, envieu un correu electrònic a:

[email protected].  

A la nostra pàgina web, sempre trobareu informació d’actualitat a l’enllaç Newsletter.

 Consell de direcció

Directora: Núria López

Sots directora: Isabel Traver

Cap d’estudis: Maria Esteve

Etapes

Coordinació Infantil: Aïda Martí

Coordinació Primària: Imma Marqués

Coordinació Secundària: Marta Aldea

Capellania: Mn. Enric Bonet

Administració i Serveis

Recepció: Dolors Bayona

Secretaria docent: Rosa Jurado

Administració econòmica: Merche Alòs

Cap de serveis: Montse Piqué

Consell escolar

Juan Carlos Hernando, Núria López, Maria Esteve, Ignasi Martínez, Yolanda Gesé, Josep M. Espasa, Jordi Cortés, Héctor Ríos, Miguel Albero, Camèlia Sauri, Anna Cortés, Gonzalo Mateo, Júlia Garrofé, Miguel Angel Cinca.

Matrimonis encarregats de curs (MECs)

Són un o més d’un matrimoni a cada curs. Són el canal de comunicació del grup-classe amb la direcció del col•legi i els dinamitzadors d’activitats familiars del seu curs: COF, trobades, barbacoes, etc.

Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA)

President: Miguel Albero.

Vocals: Judith Peiró, Gonzalo Mateo, Carmen Santamaría, Dorinda Aventín, Magda Culleré, Emilio de Gomis, Albert Botines, Jordi Usall.

Activitats extraescolars

Hi ha una oferta d’activitats extraescolars per al migdia i també activitat extraescolar algunes tardes.

 Horari de misses

 12:50h De dilluns a divendres

Despatx Capellania

Concertar entrevista a [email protected] g


Global competence
News