Educar en la veritable igualtat

Sabem que la igualtat de totes les persones és un dret bàsic, sense la qual no es pot gaudir d’una societat lliure, justa i democràtica. Tot i la conscienciació dels últims anys, encara estem una mica lluny de l’assoliment de la igualtat real.

Fa uns quants dies celebràvem el dia de la dona, una diada de reivindicació per la igualtat de la dona. Sabem que la igualtat de totes les persones és un dret bàsic, sense la qual no es pot gaudir d’una societat lliure, justa i democràtica. Tot i la conscienciació dels últims anys, encara estem una mica lluny de l’assoliment de la igualtat real.

La Organització de les Nacions Unides defineix igualtat com a “respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals de tothom, sense distinció de raça, sexe, idioma o religió”. Aquest principi internacional junt amb el desplegament de les diferents normatives dels darrers anys, posen els fonaments d’un marc legal per aconseguir la igualtat real a tots els àmbits i a totes les actuacions de les persones.

Assolir la igualtat real no és exclusiva de les normatives. Ens hem d’implicar tots els agents socials d’una manera molt activa. I l’àmbit educatiu s’esdevé una eina important i imprescindible, es converteix en protagonista principal a l’hora de promoure el desenvolupament integral de cada alumna i de cada alumne per tal que siguin capaços d’exercir els seus drets i llibertats amb el major respecte possible als principis democràtics de convivència. L’escola és el millor context perquè l’alumnat pugui interioritzar que la igualtat és essencial i que surtin d’aquí les persones capaces de ser motors transformadors que respectin home i dona, amb les seves diverses maneres de ser, pensar i fer, iguals en dignitat i drets.

El pla d’igualtat que desenvolupem a Institució Lleida, des de Primària fins a Batxillerat, amb bastants sessions específiques cada any, sense haver d’esperar que hi hagi una situació de conflicte i mediació, sinó integrades dins el currículum escolar pretén, entre d’altres objectius, crear un ambient d’igualtat, equitat, amb respecte a les diferències; combatre qualsevol discriminació directa o indirecta, ni que sigui a l’hora d’expressar-se oralment; conscienciar la xacra social que és qualsevol mena d’assetjament directe o digital, tot respectant la identitat de qualsevol persona; contrarestar els missatges que fomenten estereotips sexistes, etc. Constitueixen aquests, entre d’altres, els àmbits d’actuació del pla d’igualtat que despleguem dins el nostre pla d’acció tutorial.

L’objectiu no és gens fàcil però hem de tenir l’esperança que els alumnes i les alumnes actuals són i seran el motor del canvi per a que la nostra societat visqui amb respecte, sense discriminacions de cap tipus i, en definitiva, en pau.

Compromís social
Noticia