Explicació àrees avaluades BADyG E2 (4t EPRI)

RV. Relacions analògiques

Avalua l’aptitud per a establir relacions analògiques en una varietat de continguts d’informació. En aquesta prova s’utilitzen continguts verbals. No és una prova de comprensió ni de vocabulari sinó de Raonament Inductiu. Comporta una operació de reconeixement de significats i relacions de segon ordre entre ells. El reconeixement de relacions implica un pensament abstracte, ja que no es tracta únicament d’establir relacions més o menys concretes i observables sinó d’identificar la similitud entre parelles de conceptes.

RN: Problemes numèrics

Avalua l'aptitud per a resoldre diversos problemes numèrics-verbals. En menor grau mesura l'habilitat per al càlcul numèric. És una prova que mesura la flexibilitat per a resoldre problemes de sumar i restar. 

RE: Matrius lògiques

Avalua l'aptitud per relacionar figures geomètriques en ordenacions serials i analògiques, en un espai de representació gràfic. Aquesta prova mesura el raonament menys automatitzat, menys treballat culturalment i escolarment. Es mesura la capacitat pel raonament inductiu, per relacionar lògicament complexos conjunts de dades codificades visualment en forma de figures geomètriques.

SV: Completar oracions 

Avalua la comprensió de conceptes en el context d'una proposició que s'ha de completar perquè adquireixi una significació adequada. Aquesta prova mesura un aspecte important de la Intel·ligència Verbal. Requereix operacions de reconeixement de vocabulari i rememoració d'experiències o coneixements previs.

SN: Càlcul numèric

Avalua la rapidesa i seguretat en la realització de senzills càlculs numèrics en operacions de sumar i restar. És una habilitat millorable amb entrenament i ensenyant algunes estratègies que facilitin la rapidesa en el càlcul.

ES: Figures girades

Avalua l'habilitat per girar figures mentalment i decidir sobre l'adequació del resultat final amb un patró inicial de referència. Mesura la capacitat per a realitzar girs espacials amb figures geomètriques, mantenint les seves relacions de grandària, distància i posició relatives per comprovar l'adequació de la figura model.

MA: Memòria auditiva

Avalua la capacitat per retenir significats escoltats en un relat. Aquesta prova mesura la memòria auditiva immediata. Mesura la capacitat per recordar a curt termini dades (verbals i numèrics) d'un relat verbal.

MV: Memòria Visual

Avalua la discriminació visual ortogràfica de paraules, que dependrà de la retentiva a llarg termini, així com de la major o menor familiaritat d'ús. Aquesta prova mesura la retenció en la memòria a llarg termini de la correcta escriptura de les paraules que, encara que fonèticament es pronuncien igual, s'escriuen de diferent manera. El seu reconeixement no depèn de regles clares que podrien haver-se memoritzat. Si no de la major o menor freqüència en la percepció d'aquestes paraules, és a dir, de si un subjecte, en les seves lectures, les ha observat més o menys vegades que altres subjectes.

DE: Atenció

Avalua la rapidesa en la discriminació visual de dibuixos en la comparació de figures per trobar petites diferències entre elles. Discriminar amb rapidesa petites diferències visuals és una operació mental molt bàsica relacionada amb processos atencionals de recepció i comparació d'informació visual. Aquesta prova mesura la rapidesa perceptiva, la rapidesa del subjecte a operacions simples de comparació de detalls entre figures.

Competència global
Noticia