La segona línia de l'Arabell

El passat 15 de febrer, el Departament d'Ensenyament resolia positivament la sol·licitud presentada per l'Arabell en què es demanava la modificació de la capacitat d’una a dues línies en l’etapa de Primària.

El  DOGC va publicar la resolució ENS/475/2016, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat de Lleida, per tal de resoldre  la sol·licitud presentada en què es demanava  la  modificació de la capacitat d’una a dues línies en l’etapa de Primària.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació [en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats], el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida resol que

1.Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Arabell, de Lleida, per modificació de la capacitat, en els termes següents:

2.Capacitat que s'amplia: Educació primària: de 6 a 12 unitats i de 150 a 300 llocs escolars. La composició del centre és la que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

3.Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

El Departament d’Ensenyament dóna fe que acomplim els requisits físics per acollir una altra línea de PRIMÀRIA.

Arran d’algunes notícies publicades en alguns mitjans de comunicació, en les quals potser no ha quedat del tot clara aquesta resolució, considerem oportú publicar la disposició del departament d’Ensenyament per tal d’evitar equívocs i controvèrsies.

No cal dir que estem molt satisfetes per aquesta notícia, i que treballarem de valent, amb esperit de servei, creativitat, motivació i amb empenta al servei de les famílies d’ Arabell: les actuals, les passades i les que vindran.


Noticia
Articles relacionats