Preguntes freqüents

Des de l'escola hem elaborat algunes preguntes que ens podem fer

Com es treballarà durant aquest darrer trimestre?

En aquest darrer trimestre, des del Departament d’Educació ens han demanat que vetllem per mantenir l'acció educativa en la mesura que les condicions ho permetin. En aquestes noves circumstàncies, l'objectiu és promoure aprenentatges dins el marc del currículum competencial. Això es concreta en els diversos Plans d’acompanyament acadèmic per etapes que us hem compartit.

Com s’avaluarà el curs?

Els curs s’avaluarà amb la mitjana de les dues primeres avaluacions. Aquesta 3a avaluació només podrà pujar nota o servir per recuperar.

La nota final sortirà de la mitjana de les tres avaluacions. A les etapes d’ESO i Batxillerat es comunicaran la manera de poder fer les recuperacions o les pujades de la nota mitjana.

Com es recuperen les avaluacions suspeses? 

A través del que es concreti amb el/la professor/a de la matèria durant el temps que resta de curs.

Poden repetir els alumnes aquest curs? 

El Ministeri i la Conselleria deixen a criteri del professorat la possibilitat de la repetició de curs. Lògicament és al claustre de professors a qui correspon validar si un alumne està preparat o no per a la superació d’un curs. Això no depèn de situacions extraordinàries generals sinó de les situacions personals de cada alumne.

Són segures les plataformes Zoom, Meet? 

Sí, són segures sempre que es faci servir la darrera actualització del programari. Així ens ho han comentat tant des de Serveis Territorials com des de l’Agència catalana de Ciberseguretat.

Quan està prevista la tornada?

Encara no hi ha data prevista de tornada. En tot cas, és molt possible que es comenci pels cursos superiors en els quals la promoció és important: 4t d’ESO i Batxillerat. També és possible que la tornada sigui esglaonada.

Hi haurà curs d’estiu? 

Sí, està previst que hi hagi un curs d’estiu, tot i que la seva organització serà diferent.

Quines són les noves dates de la selectivitat? 

Són el 6, 7 i 8 de Juliol. Queden supeditades a possibles mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació al COVID-19.

Quines són les dates de la matriculació?

Les dates de la matriculació són les que ja ha prescrit el Departament d’Educació.

Competència global
Noticia