El Departament d'Educació ajorna la preinscripció i matriculació

S’ajornen tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.

El Departament d’Educació informa que està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals.

S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat com sigui possible. 

Som conscients que en aquests moments d’incertesa i excepcionalitat, provocada per la pandèmia del coronavirus, la preinscripció escolar és quelcom secundari.  

Tot i això, moltes famílies ens heu demanat poder avançar-nos la informació via telemàtica. Us adjuntem la documentació que habitualment es sol·licita per fer les preinscripcions. És possible que la informació que ens feu arribar s’hagi de complementar posteriorment o lliurar físicament a la secretaria de l’escola quan recuperem l’activitat ordinària.  

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial. DESCARREGAR (codi oficial de la Institució Lleida: 25005703)
  • Inscripció interna a la Institució Lleida / Autorització ús d'imatges i protecció de dades / Carta compromís educatiu. DESCARREGAR (si encara no l'heu lliurat)

Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):

  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne (si el té) i de la mare, pare o tutor legal (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).
  • Fotocòpia del llibre de família on consti el registre de l’alumne.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (CatSalut).
  • Fotocòpia del carnet de vacunes.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció):

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
  • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne, mare, pare o germans.
  • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.

Pels pares i mares que us heu interessat per l’escola, que heu vingut a les portes obertes, a l’entrevista personalitzada... o que voleu més informació per conèixer més detalls del nostre projecte, podeu adreçar-vos a:

INSTITUCIÓ LLEIDA - ESPAI ARABELL
Dolors Bayona
Atenció noves famílies 
973980655
[email protected]

 INSTITUCIÓ LLEIDA - ESPAI TERRAFERMA
Ma. Teresa Pont
Atenció noves famílies
973980656
[email protected]

Lideratge ètic
Noticia