Terraferma, participa en el programa d’innovació “GEP"

El Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme ofereix orientacions, assessorament i formació als centres que hi participen, amb l’objecte que incorporin i sistematitzin estratègies de treball integrat de continguts i llengua estrangera.

L'aprenentatge de les llengües és una qüestió cabdal que avui dia preocupa tothom ja que del domini avançat de diferents llengües pròpies i estrangeres se'n deriva la formació competent dels alumnes. A Terraferma hem tingut sempre un interès notori en la millora constant del procés d'ensenyament-aprenentatge de les llengües i és per això que, un cop vàrem saber de l'existència d’aquest programa d’innovació del departament d’Ensenyament, vàrem voler formar-ne part. A partir del 2014 es complien tots els requisits per a sol·licitar la nostra incorporació al Grup experimental per al plurilingüisme (GEP). Tan bon punt es va rebre la notificació que havíem estat acceptats, la satisfacció a Terraferma va ser molt gran i, alhora, érem conscients del repte que teníem per davant. La il·lusió era molt més poderosa que qualsevol entrebanc que ens poguéssim trobar pel camí.

 

Implicats en la innovació

La nostra participació en la formació necessària va ser activa des del primer moment; la direcció i els primers professors implicats van elaborar la documentació pertinent per tal de fer viable el projecte. Això suposava prendre decisions i es va optar per fer un pas endavant en la utilització de la llengua anglesa en determinats àmbits i deixar-lo de fer en assignatures com les ciències socials i naturals de primària. La incorporació del  treball amb projectes d’una part del currículum, ens permet de mantenir l'exposició dels alumnes a l'aprenentatge actiu de l'anglès ja que diferents parts d'aquests projectes es fan en aquesta llengua. Aquest fet permet a cada alumne avançar respectant el seu propi ritme i elaborar produccions que no solament els motiven més sinó que s'adapten millor a les necessitats individuals de tots. És com el calçat, no tots els membres del mateix grup-classe fan el mateix número de peu però a tots se'ls demana fer passos endavant. Aquesta personalització ajuda als alumnes a madurar de manera més ajustada a la seva pròpia realitat.

 

Plurilingüisme al pla estratègic docent

Juntament amb el segon any del GEP i de la continuació de la formació, arriba Aude!, el nostre nou pla estratègic docent per als cursos 2016-2020. Una de les seves línies d'acció engloba tot allò que el Grup experimental per al plurilingüisme ens proposa. La línia vermella del pla s'anomena competència global - inspiring others:

 

La finalitat del projecte és educar persones amb competència global, que puguin comunicar i inspirar els altres dins un món altament tecnològic, multicultural i plurilingüe. Això els ha de permetre conviure amb totes les cultures i llengües, relacionar-se amb eficàcia a qualsevol lloc del món i dominar els nous mitjans que disposem per viure al segle XXI.

Parlar i escriure amb habilitat, escoltar amb empatia, aprendre dels altres, obrir-se a les diferents mentalitats i saber dialogar amb tothom, juntament amb una bona formació humanista es converteixen en una necessitat per a l’aprenentatge.

La tecnologia, eina imprescindible per a moltes de les activitats de la vida quotidiana actual, és una oportunitat per afavorir l’aprenentatge, però ha d’anar acompanyada per una bona metodologia i una formació adient.

L’humanisme fet vida a la cultura, l’esport, la música, el teatre o l’art, representa un àmbit de comunicació i inspiració important.

INSPIRING OTHERS es desenvolupa en quatre línies d’acció essencials en el desenvolupament de la competència global. Per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques:

  • plurilingüisme
  • comunicació, oratòria i debat
  • tecnologia i aprenentatge
  • sensibilitat artística i esport

 

Com bé es pot observar, doncs, el plurilingüisme ha esdevingut una realitat tan evident que fins i tot ha estat incorporat al nostre pla estratègic. Com a conclusió, podem afirmar que estem treballant en la reflexió i l'acció per tal d'establir el paper de les llengües en la nostra comunitat educativa i, incorporar-ho, quan sigui el moment en el projecte lingüístic del centre.


Noticia
Articles relacionats