Com treballa el Departament Psicopedagògic a l'espai Terraferma?

El Departament Psicopedagògic o bé Comissió d’Atenció a la Diversitat del col·legi és una eina extraordinària i “en construcció” que tenim per a l’ajuda i assessorament de tot l’alumnat, de les famílies i del professorat.

A Terraferma, aquest departament està format per un parell de professionals que tenen les següents responsabilitats:

• Seguiment de tots els casos susceptibles d’atenció per necessitats específiques de suport educatiu: entrevistes de seguiment i coordinació amb els tutors de les classes, atenció i informació amb les famílies, atenció als alumnes.

• Coordinació amb l’EAP, del Departament d’Ensenyament, que és qui ha de fer els diagnòstics i avaluar els alumnes a demanda del professorat o de les famílies. Coordinació de les entrevistes entre l’EAP i les famílies.

• Coordinació amb professionals externs (psicòlegs, logopedes, acadèmies o professors particulars) que fan reeducació o teràpia als nois del col·legi, per treballar tots amb una mateixa línia i garantir el desenvolupament de l’alumnat.

• Coordinació amb el Departament Psicopedagògic de la Institució Familiar d’Educació que, en constant comunicació amb les escoles, està assessorant i formant els professionals d’aquest departament.

• Arxiu personal d’expedients i diagnòstics perquè hi pugui haver continuïtat del seguiment i de l’evolució de cada alumne al llarg de la seva escolaritat.

• Decidir junt amb el professorat el tipus d’ adaptació (Pla Individualitzat) que necessita cada alumne en funció de la NESE (Necessitat Específica de Suport Educatiu) que hi presenti i del ritme d’aprenentatge de l’alumne, buscant sempre el seu desenvolupament personal i la interiorització dels continguts proposats. Ajudar al professorat a la redacció d’aquets Plans Individualitzats que s’han d’emprar a les diferents matèries.

• Assessorament dels tutors en la seva tasca a l’aula, orientant-los per a la personalització en l’aprenentatge quan es presenten necessitats educatives especials.

• Avaluació i orientació a l’alumnat, passant proves col·lectives -en cursos determinats- de detecció de mancances i fortaleses, per a tenir-les en compte, o bé d’orientació al futur.

• Reunió setmanal amb el Departament Psicopedagògic d’Arabell per a la coordinació de les dues escoles.

• Reforç individualitzat setmanal amb alumnes que presenten NESE per: reforçar els continguts o procediments bàsics (com la lectoescriptura) que no s’han assolit o que hi presenten dificultat i per treballar tasques concretes encarregades pel professor de l’aula.

• Intervencions individuals amb alumnes que necessiten un seguiment per treballar aspectes com: la motivació, les tècniques d’estudi, l’augment de l’autoestima, dificultats que hi pugen tenir amb altres matèries, etc.

El Departament Psicopedagògic o Comissió d’Atenció a la Diversitat té com a funció essencial l’assessorament. Correspon, efectivament, als professionals competents, l’elaboració dels dictàmens i diagnòstics que es lliuraran al nostre departament per tal que es pugui fer l’adaptació necessària i l’específic assessorament al professor que entra a l’aula, d’acord amb les pautes que hagin rebut.

El decret d’Inclusió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat preveu que l’atenció específica de l’alumne sigui dins de l’aula, sense necessitat de fer accions específiques fora de l’aula. El professorat preveu i treballa amb totes les eines perquè l’alumne sigui correctament atès dins de l’aula, amb els seus companys. Això no vol dir, com passa en alguns casos, que s’aprofiti alguna estona per treballar algun aspecte específic amb alumnes en concret, tal i com ho fem habitualment al col·legi.


Lideratge ètic
Noticia