Lidera +

Un projecte que busca la excel·lència educativa de les alumnes

LÍDER: UN HI NEIX O SE’N POT ARRIBAR A FER?

Ja fa anys que Institució treballa en LIDERA+, un projecte de desenvolupament personal que busca l'excel·lència educativa de les alumnes mitjançant la seva formació en un lideratge ètic que ajudi, no només al desenvolupament personal de cada alumna, sinó al desenvolupament del seu potencial. Aquest projecte es desenvolupa a nivell d’ESO, una etapa crucial en el creixement personal i també de caràcter.

I com ho fem?

Doncs la tria de les líders passa per un procés democràtic. Un cop la tutora ha informat totes les alumnes del programa Team Leader, el grup pot presentar les seves candidatures. Tota la classe, en votació universal, escull les que veu més adequades per a liderar l’equip i n’acaben escollint cinc que, a posteriori, seran nomenades també per Direcció.

Uns dies més tard, les cinc membres de l’equip viuran una convivència, en horari i recinte escolar, que els ajudarà a potenciar els seus punts forts i els seus valors per tal que els canalitzin al servei del gran grup.

Cada membre de l’equip de líders tindrà una dimensió encomanda amb un encàrrec pel qual vetllar de manera especial partint de la base que són un equip i que totes hi han de donar suport. Intentem tenir totes les dimensions en compte! La dimensió física, la transcendental, l’emocional, la racional i la social.

Un cop consolidat i al llarg de tot el curs, proposaran millores de qualsevol de les dimensions que hem anomenat, es faran presents per al que calgui entre les seves companyes, col·laboraran amb la professora-tutora per tal de resoldre conflictes tenint en compte totes les parts implicades, col·laboraran també amb el professorat en tot allò que es pugui millorar en el feedback de les classes i representaran les seves companyes en qualsevol situació.

Els rols s’intenten repartir de manera que cada alumna assumeixi el que millor s’adapti al seu tarannà. Aquesta tria es veu facilitada per un taller especial que les ajuda a reconèixer-se en un rol determinat mitjançant la identificació de les fortaleses pròpies en la integritat, sociabilitat i saviesa.

Sí, un pot néixer líder però també pot forjar-s’hi, perquè tots, en un moment o altre, ho serem. Si més no, de la nostra pròpia vida.