Segurs amb un pla de prevenció Covid complet

La nostra prioritat és la seguretat i la salut de tots els alumnes, famílies i professionals de les escoles de la Institució.
Hem posat en marxa uns protocols estrictes per a tractar d'evitar qualsevol risc de contagi als nostres centres. Amb ells, ens sentim segurs!


Personal de l’escola

Es facilitarà a tots els empleats material de prevenció i higienitzant per garantir la seva protecció i que puguin mantenir nets i desinfectats tots els elements del seu lloc de treball.

Els tutors de cada classe disposen de tota la informació referent a les mesures escolars de la COVID-19 i l’organització del curs. Us podeu dirigir a ell/a en qualsevol moment.

 • Hem creat un equip de seguiment a cada escola per poder orientar-vos.
 • Els tutors explicaran el primer dia de classe, al seu grup, els diferents aspectes detallats que aniran recordant a la tutoria de grup cada setmana. 

Tant els tutors com la resta de docents, seguiran i vetllaran per l’acompliment de les indicacions de prevenció.

La Direcció del centre és el responsable i principal referent de la gestió de l’escola en el context de la COVID-19. La seva funció és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que ha de seguir el centre educatiu. En tot moment actuarà en coordinació amb la persona referent del centre d’atenció primària assignada.

Cada escola disposa d’un/a Coordinador COVID que serà l’encarregat de vetllar per l’acompliment de les mesures establertes en pla d’obertura. 


Pla d'obertura


INDICACIONS COVID
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document Arabell
Consultar document Terraferma
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document
Tots els alumnes han de lliurar el primer dia de classe al tutor del seu grup la Declaració responsable COVID19 (hi ha una declaració responsable per cada etapa: Infantil, Primària i ESO/BAT.
Descarregar document.
En el document adjunt trobareu els diferents plans i protocols que hem elaborat, amb el recull d’accions i mesures aplicades, per fer de les nostres escoles espais més segurs. Hem inclòs també la normativa i documentació oficial del Departament d’Educació i Salut.
Consultar document.

Visites externes i transport escolar

Visites externes i transport escolar

Visites externes
Es limitarà al màxim les visites externes a l’escola mentre estiguin en vigor aquestes mesures de seguretat. Qualsevol visita aliena al personal i alumnat de l’escola haurà de complir un protocol específic: comprovació de temperatura, ús de gel hidroalcohòlic, ús de mascareta i signatura de la declaració de responsabilitat.

El transport escolar
- Tots els alumnes que facin ús del transport escolar hauran de portar sempre la mascareta, tant en els moments d’espera com durant els trajectes. Els alumnes que utilitzin el servei de transport han d’estar puntualment a l’aparcament d’autobusos per evitar aglomeracions.
- Abans d’accedir a l’interior del bus es prendrà la temperatura de cada nen i nena, en cas que tingui febre superior a 37,5º o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no farà ús del transport escolar.
- Tots els usuaris de transport han de portar la seva mascareta en perfecte estat d’ús i de la seva obligatorietat i utilització correcta (tapant boca i nas) a bord del bus durant tot el trajecte i durada del mateix, així com en el moment d’accessibilitat i baixada del transport.
- Els alumnes prendran mesures d’higiene preventives rentant-se les mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques moments abans i després d’accedir al transport.


Vestidors i esport extraescolar

Vestidors i esport extraescolar

Funcionament dels vestidors a Educació Física
S’ha distribuït el seu ús i s’higienitza després de cada ús. L’horari contempla agrupar les hores d’EF per reduir el grau d’utilització i facilitar les mesures de protecció.

L’esport extraescolar
- Tots els alumnes han de portar el primer dia d’entrenament la declaració responsable. S’han esglaonat les entrades i sortides del equips per formar grups estables. Els entrenadors acompanyaran als equips a la sortida fins Alevins, on esperaran els pares.
- Sempre cal portar la mascareta i mantenir la distància de seguretat. Els jugadors podran prescindir d’ella quan estiguin entrenant. A l’entrada es prendrà la temperatura i s’aplicarà gel hidroalcohòlic a tots els alumnes i personal de les activitats esportives.
- Es limitarà al màxim l’ús dels vestidors, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.
- Es recomana que cada alumne porti una ampolla d’aigua reutilitzable per al seu ús personal.
- No està prevista la presència a cap de les activitats esportives dels familiars o amics dels participants. No es cedirà l’ús de les instal·lacions esportives a tercers mentre continuï la situació d’excepcionalitat actual.


Tutories i reunions trimestrals

Tutories i reunions trimestrals

Tutories personals i familiars
Les tutories personals amb alumnes es faran en espais exteriors com ara el pati o en espais oberts com el vestíbul dels edificis. Sempre amb mascareta l’alumne i el professor/a.

Les tutories familiars, mentre duri aquesta situació, es faran per videoconferència. Només es faran presencials en casos excepcionals, en espais oberts i amb mascaretes.

Reunions trimestrals
Les reunions trimestrals de famílies i altres formacions especifiques es faran online mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat.

Un menjador segur i saludable

Un menjador segur i saludable

S’ha elaborat un protocol d’adaptació de les cuines davant l’obertura del curs 20-21 pel COVID19, on s’han definit mesures excepcionals de seguretat: mampares, material de protecció per al personal de cuina i serveis, torns de higienització continuats, neteja freqüent i amb ventilació.

- El pla també contempla mesures excepcionals en els processos de producció i manipulació d’aliments, així com en la recepció de les mercaderies.
- L’espai s’organitzarà per atendre els grups de convivència estables, els mateixos que funcionaran durant tot el dia per les activitats escolars. Cada alumne disposarà d’un lloc fixe, sempre amb el seu grup de convivència estable.
- S’ han definit diversos torns de menjador per donar un servei segur. En acabar cada torn de dinar el menjador serà ben netejat.
- A l’entrada i sortida del menjador l’alumnat es rentarà les mans.
- A cada taula hi haurà un encarregat per omplir la gerra. No es podrà compartir àpats ni begudes.
- Els menús dels alumnes d’Educació Infantil se serviran directament a taula pel personal indicat i degudament protegit.
- Els alumnes de Llar d’Infants menjaran majoritàriament a la classe on se’ls portarà el menjar de manera més higiènica, mantenint la temperatura recomanada i portant els aliments degudament tapats durant el transport.

Cada escola formarà a l’alumnat i a les famílies amb una normativa de bones pràctiques al menjador.


Els patis, un lloc de descans fiable

Els patis, un lloc de descans fiable

Cada grup de convivència estable tindrà una zona determinada, així com un horari de sortida esglaonat que eviti coincidències amb altres grups.

A partir del 12 anys (ESO) sempre es farà ús de la mascareta. També els menors d’aquesta edat en el cas de que l’escola es trobi en una zona amb risc epidemiològic alt.

Es recomana que cada alumne porti una ampolla d’aigua reutilitzable per al seu ús personal. Les fonts exteriors restaran tancades pel seu ús, excepte per a la recàrrega d’aigua d’ampolles reutilitzables.

Els lavabos estan distribuïts per a la seva utilització, de manera que permeti la traçabilitat del seu ús.


Mesures de prevenció en espais comuns i grups sense convivència estable

Mesures de prevenció en espais comuns i grups sense convivència estable

El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns.

També es veurà limitat amb alguns docents: a infantil i primària, els que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.

Els espais comuns com ara el menjador, entrades dels edificis, secretaria, etc., disposen de gel hidroalcohòlic en un espai senyalitzat.

Tenim assenyalada la circulació dins dels edificis i espais exteriors, així com la ventilació de cada espai durant i després del seu ús.


Grups de convivència estables

Grups de convivència estables

S’han definit grups de convivència estables per facilitar la traçabilitat de possibles casos que es puguin donar a l’escola. Això ens permet que no sigui necessària la distància física interpersonal, ni l’ús de la mascareta, dins aquests grups de convivència estables fins a la secundària.

En el cas que es declarés per part de l’Administració que la zona on es troba l’escola passa a tenir “risc epidemiològic alt els alumnes a partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula. Els esforços organitzatius se centren a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquests grups, amb la finalitat de preservar sempre la capacitat de traçabilitat. 

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’acompliran rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres com a minin i l’ús obligatori de la mascareta.


Elements de decisió per establir aïllaments

Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova PCR a un alumne/a o docent


RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP

 • Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut.
 • Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. La resta de grups no ho són.
 • Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu.
 • S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.
 • El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 dies, que és el període màxim d’incubació del virus.
 • La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització d’una PCR de control.

RESULTAT NEGATIU

 • S’ha establert una coordinació entre diferents serveis perquè el resultat negatiu de la prova PCR d’un docent li sigui comunicat al centre amb la màxima celeritat.
 • La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció de l’evolució mèdica de la persona. En alguns casos (per exemple, si hi ha una alta sospita de COVID-19) s’hi pot desaconsellar la tornada.
 • De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.

CERCA ACTIVA DE CASOS

 • En funció dels resultats de l’estudi dels casos es podria ampliar la cerca activa de positius asimptomàtics mitjançant tests microbiològics més enllà dels grups on s’hagin detectat positius per COVID-19.
 • En el marc de la cerca activa de casos, es farà una PCR als germans, convivents i contactes estrets dels casos positius, així com al grup de convivència estable. Igualment, com sempre, els contactes estrets hauran de fer un aïllament preventiu durant 14 dies (malgrat que el resultat de la seva PCR sigui negativa, tot respectant el període màxim d’incubació del virus).

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS DE PROVES PCR I ALTRES PROVES DIAGNÒSTIQUES A TRAVÉS DE LA MEVA SALUT

 • Els resultats de les PCR d’un cas sospitós, es notifiquen a través de La Meva Salut i/o per telèfon a través del centre sanitari. Per tant, és molt important que aquest curs us doneu d’alta a La Meva Salut (vosaltres i els vostres fills) a l’enllaç lamevasalut.gencat.cat/alta. Podreu també obtenir-hi els resultats d’altres proves diagnòstiques.


Mascareta

Mascareta

S’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

A l’educació infantil  els nens i nenes d’un mateix grup estable de convivència poden relacionar-s’hi sense limitacions i, per tant i mentre les condicions epidemiològiques ho permetin, només hauran de dur mascareta quan comparteixin espai amb nens i nenes d’un altre grup. Si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i nenes, a partir de 6 anys, també hauran de dur mascareta a l’aula.

A partir de secundària la mascareta és obligatòria per a tot l’alumnat en tot el recinte escolar.

Entre grups no estables de convivència, s’haurà de respectar la distància mínima d’1,5 metres entre els nens i nenes.


Procediment d’actuació -possible cas de COVID-19 en un grup

 • Si els símptomes apareixen dins l’escola. Des del centre, si és el vostre fill/a, se us truca perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet.
 • Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu.
 • En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible.
 • Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer l’aïllament domiciliari.

El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).


Accessos i pautes d'higiene

Accessos i pautes d'higiene

Accessos a l’escola
L’entrada i la sortida es farà de forma esglaonada i pels diferents accessos del col·legi. Es limita l’accés dels pares al centre escolar i redueix també el temps de presència de docents i personal de serveis. Som especialment curosos en la circulació als espais interns de l’escola i a les zones d’aparcament i accés.

L’alumnat més gran de 6 anys ha d’arribar al punt de control de temperatura i desinfecció de les sabates amb la mascareta ben posada.

Pautes d’higiene i rentat de mans 
Formarà part de la formació i rutina del curs la interiorització, per part de tots els alumnes i personals dels col·legis, d’aquestes indicacions: pautes d’higiene de mans, utilització del gel en entrar o sortir d’un espai, mantenir la distància de seguretat, la utilització de la mascareta quan estigui previst, etc.

Gestor COVID del CAP

Quan hi hagi un “cas sospitós” el gestor COVID del CAP s’encarregarà d’entrevistar-se amb la família i l’alumne/a per registrar i identificar tots els seus contactes estrets des de les 48 hores prèvies a l’aparició dels símptomes.

El Gestor COVID, a més, ha d’informar el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial de referència de l’existència d’un cas sospitós en un centre educatiu per tal de sol·licitar la llista de contactes escolars i d’informar, alhora, de l’existència d’un cas sospitós de COVID-19. El Servei de Vigilància Epidemiològica també indica, si s’escau, les mesures d’aïllament necessàries que puguin resultar de l’estudi del cas.


Control preventiu de simptomatologia

Control preventiu de simptomatologia

Diàriament a casa, abans d’anar al col·legi, cal vigilar els símptomes de la febre (>37,5º), tos, dificultat per respirar i d’altra simptomatologia compatible amb la COVID19, com dolor muscular, cefalea, pèrdua del gust i l’olfacte o diarrea que no siguin habituals. En aquests casos l’alumne no pot anar a l’escola i els pares han de comunicar-ho al tutor.

Si els símptomes es donen mentre l’alumne està al centre es trucarà a la família perquè el vinguin a recollir i s’avisarà al CAP de referència. L’alumne romandrà aïllat i acompanyat en un espai habilitat i protegit.

A l’arribar a l’escola es prendrà la temperatura en iniciar el dia; així com en altres moments de la jornada de forma aleatòria.

A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.